Dálková střední škola ekonomická

INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE

Dálková střední škola ekonomická, s.r.o. je soukromou střední školou, která byla založena v roce 1991 ve Starém Plzenci, původně jako střední odborné učiliště, které se zaměřovalo pouze na výuku učňovského žactva v oborech Krejčí, Truhlář, Automechanik a Čalouník. Od roku 1994 bylo zahájeno nástavbové studium v oborech Nábytkářská výroba a Oděvnictví.

V současné době jsou nabízeny obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve formě dálkového nástavbového studia pro absolventy tříletých oborů vzdělávání s výučním listem (3 roky) a dálkového středoškolského studia pro absolventy základní školy – bez výučního listu (4 roky).

ŠKOLA NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů. Podmínkou k přijetí je výuční list z libovolného tříletého učebního oboru.

Absolventi jsou připravováni vykonávat činnosti ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní. Dokáží mimo jiné posoudit výhody a nevýhody obchodního kontaktu, investic, profesionálně řídí obchodní jednání, a to i v cizím jazyce. Vedou účetnictví, zvládají agendu malé i velké organizace. Získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě učebního oboru, stejně tak dovedou své získané dovednosti a znalosti nabídnout na trhu práce. Získaná maturita je rovnocenná s maturitou v denní formě středoškolského studia. Je akceptována živnostenským úřadem v případě žádosti o vydání vlastního živnostenského oprávnění. Maturita umožňuje případné další studium na VOŠ nebo na univerzitách jak v našem státě, či zahraničí.

Jedná se o čtyřletý studijní obor dálkovou formou studia. Tento obor je připraven pro zájemce o středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, kteří mají pouze základní vzdělání, nemají výuční list, případně v předchozích letech studovali na některé střední škole, a toto studium nedokončili.

Absolventi jsou připravováni pro činnosti ekonomické, finančních referentů, referentů marketingu, obchodní zástupce a pracovníky v administrativních pozicích. Dokáží profesionálně řídit obchodní jednání včetně prezentace výrobku či služby, v případě nutnosti i ve dvou cizích jazycích. Zvládají agendu malé i velké organizace. Osvojené klíčové kompetence dokáží uplatnit jak na trhu práce, tak jim umožní rozvoj případných vlastních podnikatelských aktivit. Získaná maturita umožní další vzdělání na VOŠ, či vysoké škole.

STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE

Nástavbové studium je tříleté a je organizováno v dálkové formě vzdělávání. Konzultace probíhají o víkendech, zpravidla ve čtrnáctidenních intervalech.  Podmínkou přijetí k tomuto studiu je výuční list z tříletého učebního oboru.

Středoškolské studium je čtyřleté a je organizováno v dálkové formě vzdělávání. Konzultace probíhají též o víkendech ve čtrnáctidenních intervalech. Podmínkou přijetí k tomuto studiu je absolvování základní školy, příp. nedokončený učební obor či střední škola.

Výuka probíhá dle ŠVP a učebních osnov schválených MŠMT.

Výuka probíhá formou konzultací o víkendech. Vyučovací den začíná v 8:00 hod. a trvá dle rozvrhu hodin, nejdéle do 16:25 h. Rozvrh hodin (konzultací) je sestavován na celý školní rok a žákům je k dispozici k nahlédnutí již ve 2. polovině srpna zde na stránkách. Podmínkou absolvování studia je splnění klasifikace. Podmínky pro klasifikaci určuje klasifikační řád školy.

Škola dále nabízí složení jednooborových maturit z předmětů cizí jazyk (angličtina, němčina), ekonomika, účetnictví, právo a psychologie. 

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/2025

Škola se pro přijímací řízení do prvních ročníku na školní rok 2024/25 rozhodla nevyhlásit 1. kolo, a to zejména kvůli možným komplikacím pro naše uchazeče v souvislosti s konáním státní jednotné přijímací zkoušky (která je pro ně často z důvodu konání v pracovním týdnu nerealizovatelná). Žáky však budeme přijímat, a to až v pozdějších kolech, kdy nebude nutné přijímací zkoušky vykonávat. Pro více informací nám prosím napište na info@dsse.cz


Žáky přijímáme zpravidla i v průběhu školního roku, pokud tedy např. zjistíte, že jim aktuální studium na jiné škole nevyhovuje, spojte se s námi, pokusíme se vymyslet vhodné řešení. Termín podání přihlášky není časově omezen.